Metody pracy is4you

W is4you pracę z Kientami opieramy o narzdzia: doradztwo, konsulting, mentoring, pogłębiony wywiad, testy, najlepsze praktyki biznesowe nakierowane na skuteczny rozwój umiejętności osobistych i biznesowych.
 
Na świecie istniej wiele różnych definicji i podjeść do doradztwa, konsultingu, coachingu i mentoringu. Oto nasze definicje narzędzi używanych w pracy z Klientami:

Doradztwo to udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów o charakterze fragmentarycznym. Doradca to specjalista w swojej dziedzinie, udziela porad i daje gotowe rozwiązania, decyzję o ich zastosowaniu podejmuje Klient oraz samodzielnie je wdraża. Usługi doradcze wykonywane są przez Eksperta - osobę dobrze znająca dziedzinę problemu. Kaźda usługa doradcza ma na celu diagnozę sytuacji, a następnie opracowanie opcjonalnego projektu usprawnień.

Konsulting polega na opracowaniu i zaprezentowaniu gotowych rozwiązań, które powstają w oparciu o wiedzę i doświadczenie Konsultanta oraz przeprowadzone badania, obserwacje, doświadczenia. Stosowany głownie w biznesie, ma pomóc w rozwoju firmy - organizacji jako całości. Konsultant skupia się na organizacji, działach, sposobach funkcjonowania poszczególnych zespołów i procesów tam zachodzących. Celem jest poprawa sytacji firmy, skuteczności organizacyjnej. Proces konsultingu kończy się wsparciem - uczestniczeniem we wdrożeniu zaproponowanego rozwiązania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Coaching to partnerska relacja, proces kreatywny i inspirujący, podczas którego Coach towarzyszy i wspiera Coachee w drodze poszukiwań, odkrywania osonbistego i zawodowego potencjału. To regularne spotkania podczas, których Coachee okresla na czym chce się skupić, a Coach słucha, zadaje pytania, które mają na celu zrozumienie przez Klienta, w której jest, pozwala określić celę i drogę ich realizacji oraz zmianę zachowań. 
 
 
 
Mentoring to doradztwo, partnerska relacja między mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem, menadżerem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Mistrz posiada doświadczenie biznesowe i życiowe, wykształcenie, drogę własnego rozwoju i jest autorytetem w danej dziedzinie. Relacja opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie obawiał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia. 
 
© 2015. is4you. All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 31682